Investuoti į laiko patikrintą eterį

investuoti į laiko patikrintą eterį

Taryba priėmė Reglamentą ES Nr.

Kodėl komunikacija kelia stresą ir negarantuoja rezultato

Europos Vadovų Tarybos prašymu m. Be to, reikėtų uždrausti prekiauti auksu, tauriaisiais metalais ir deimantais su Irano Vyriausybe ir tiekti Irano centriniam bankui arba jo naudai naujai spausdintus banknotus ar naujai kaldintas monetas; 4 taip pat prireikė padaryti tam tikrus techninius galiojančių priemonių pakeitimus.

Kiek pinigų jums reikia investuoti į cryptocurrency.

Visų pirma reikėtų aiškiau apibrėžti tarpininkavimo paslaugų sąvoką ir išplėsti lėšų pervedimo apibrėžtį įtraukiant neelektroninį lėšų pervedimą, siekiant kovoti su mėginimu nesilaikyti ribojamųjų priemonių; 5 dvejopo naudojimo prekėms taikytinos patikslintos ribojamosios priemonės turėtų apimti visas m.

Tarybos reglamento EB Nr. Tačiau atsižvelgiant į ypatingą Irano centrinio banko vaidmenį finansuojant užsienio prekybą, manoma, kad būtina nustatyti išimtį kredito ir finansinių įstaigų refinansavimui, nes šia tiksline finansine priemone nereikėtų užkirsti kelio prekybos operacijoms, vykdomoms laikantis šio reglamento nuostatų.

Taip pat reikia nustatyti išimtį mokėjimams Centriniam bankui, kad būtų galima, laikantis šio reglamento nuostatų, iki m. Be to, atsižvelgiant į IRISL turto įšaldymą, turėtų būtų draudžiama perduoti Nusipirkite bitcoins patikimus mainus įmonėms nuosavybės pardavimo parinkčių lentelė priklausančių, jų kontroliuojamų arba nuomojamų laivų nuosavybę kitiems subjektams.

Šie kredito ir finansų įstaigoms taikomi reikalavimai papildo galiojančius įpareigojimus, kylančius iš m. Investuoti į laiko patikrintą eterį reglamentą reikėtų taikyti atsižvelgiant į šias teises ir principus; 28 šiuo reglamentu nepažeidžiami valstybių narių įsipareigojimai pagal Jungtinių Tautų Chartiją ir nedaroma jokia įtaka teisiškai privalomam Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijų pobūdžiui; 29 pagal šio reglamento tvarką dėl asmenų, kuriems turėtų būti taikomos įšaldymo priemonės, nustatymo, reikėtų numatyti į sąrašą įtrauktiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar įstaigoms nurodyti jų įtraukimo į sąrašą priežastis, kad jie galėtų pateikti savo pastabas.

Jeigu pateikiama pastabų arba naujų esminių įrodymų, Taryba turėtų peržiūrėti savo sprendimą atsižvelgdama į tas pastabas ir atitinkamai apie tai informuoti asmenį, subjektą arba įstaigą; 30 siekiant įgyvendinti šį reglamentą ir užtikrinti kuo didesnį teisinį tikrumą Sąjungoje, fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir įstaigų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai pagal reglamentą turi būti įšaldyti, vardus, pavardes, pavadinimus ir kitus su jais susijusius duomenis reikėtų skelbti viešai.

investuoti į laiko patikrintą eterį

Pagal šį reglamentą tvarkant fizinių asmenų asmens duomenis reikėtų laikytis m. Tarybos reglamento EEB Nr. Komisijos reglamente EEB Nr. II skyrius Eksporto ir importo apribojimai 2 straipsnis 1.

Admiral Markets Group apima šias įmones:

Draudžiama tiesiogiai arba netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti I ir II prieduose išvardytas Sąjungos arba kitokios kilmės prekes ir technologijas Irano asmenims, subjektams arba įstaigoms, arba jeigu jos skirtos naudoti Irane. Į I priedą įtraukiamos prekės ir technologijos, įskaitant programinę įrangą, kurios yra dvejopo naudojimo prekės arba technologijos, apibrėžtos m.

Reglamente EB Nr. Į II priedą įtraukiamos kitos prekės ir technologijos, kuriomis galėtų būti prisidedama prie Irano veiklos, susijusios su sodrinimu, perdirbimu investuoti į laiko patikrintą eterį sunkiuoju vandeniu, prie branduolinių ginklų siuntimo į taikinį sistemų kūrimo arba prie veiklos, susijusios su kitomis sritimis, dėl kurių Tarptautinė atominės energijos agentūra TATENA išreiškė susirūpinimą arba jų klausimus nurodė kaip neišspręstus, vykdymo, įskaitant JT Saugumo Tarybos arba Sankcijų komiteto nustatytas prekes ir technologijas.

Į I ir II priedus neįtraukiamos prekės ir technologijos, nurodytos Europos Sąjungos bendrajame investuoti į laiko patikrintą eterį įrangos sąraše[20] Bendrasis karinės įrangos sąrašas.

Turėčiau investuoti į bitcoin atsargas. Ar turėčiau nusipirkti Bitcoins dabar? | saihoshi.com

Reikalaujama išankstinio leidimo tiesiogiai arba netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti III priede išvardytas Sąjungos arba kitokios kilmės prekes ir technologijas Irano asmenims, subjektams arba įstaigoms, arba jeigu jos skirtos naudoti Irane. Visam eksportui, kuriam pagal šį straipsnį reikia gauti leidimą, tokį leidimą suteikia valstybės narės, kurioje įsisteigęs eksportuotojas, kompetentingos institucijos, laikydamosi Reglamento EB Nr. Leidimas galioja visoje Sąjungoje.

Į III priedą įtraukiamos visos prekės ir technologijos, neįtrauktos į I ir II priedus, kuriomis galėtų būti prisidedama prie veiklos, susijusios su sodrinimu, perdirbimu arba sunkiuoju vandeniu, prie branduolinių ginklų siuntimo į taikinį sistemų kūrimo arba prie veiklos, susijusios su kitomis sritimis, dėl kurių TATENA išreiškė susirūpinimą arba jų klausimus nurodė kaip neišspręstus, vykdymo.

Eksportuotojai kompetentingoms institucijoms pateikia visą atitinkamą informaciją, reikalingą jų paraiškoms dėl eksporto leidimo. Valstybių narių kompetentingos institucijos nesuteikia leidimo parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti į III investuoti į laiko patikrintą eterį įtrauktų prekių arba technologijų, jeigu jos turi pagrįstų priežasčių nustatyti, kad jų pardavimas, tiekimas, perdavimas arba eksportas prisidėtų prie vienos iš šių bitcoin prognoz veiklos: a       Irano veiklos, susijusios su sodrinimu, perdirbimu arba sunkiuoju vandeniu; b       Irano vykdomo branduolinių ginklų siuntimo į taikinį sistemų kūrimo; arba c       Irano veiklos, susijusios su kitomis sritimis, dėl kurių TATENA investuoti į laiko patikrintą eterį susirūpinimą arba jų klausimus nurodė kaip dar neišspręstus, vykdymo.

Valstybių narių kompetentingos institucijos, vadovaudamosi šio straipsnio 5 dalyje nustatytomis sąlygomis, gali panaikinti išduotą eksporto leidimą, sustabdyti jo galiojimą, jį pakeisti arba atšaukti.

Jeigu valstybės narės kompetentinga institucija, vadovaudamasi šio straipsnio 5 arba 6 dalimis, atsisako suteikti leidimą arba jį panaikina, sustabdo jo galiojimą, iš esmės jį apriboja ar atšaukia, valstybė narė apie tai praneša kitoms valstybėms narėms bei Komisijai ir joms pateikia atitinkamą informaciją, laikydamasi m. Valstybė narė, prieš išduodama leidimą pagal šio straipsnio 5 dalį iš esmės tokiam pat sandoriui, kuriam dar galioja kitos -ų valstybės -ių narės -ių atsisakymas išduoti leidimą pagal 6 ir 7 dalis, pirmiausia konsultuojasi su atsisakiusia -iomis išduoti leidimą valstybe -ėmis nare -ėmis.

Jeigu po tokių konsultacijų valstybė narė nusprendžia išduoti leidimą, ji apie tai informuoja kitas valstybes nares bei Komisiją ir pateikia visą atitinkamą informaciją, kuria paaiškinamas toks sprendimas. Reikia gauti atitinkamos valstybės narės kompetentingos institucijos leidimą norint: a       tiesiogiai arba netiesiogiai teikti techninę pagalbą ar tarpininkavimo paslaugas, susijusias su III priede išvardytomis prekėmis bei technologijomis ir su jų tiekimu, gamyba, priežiūra ir naudojimu, Irano asmenims, subjektams ar įstaigoms, arba jeigu jos skirtos naudoti Irane; b       teikti finansavimą arba finansinę paramą, susijusią su III priede nurodytomis prekėmis ir technologijomis, visų pirma įskaitant dotacijas, paskolas ir eksporto kredito draudimą, skirtą tiems objektams parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti arba atitinkamai techninei pagalbai tiesiogiai ar netiesiogiai teikti, Irano asmenims, subjektams ar įstaigoms, arba jeigu jos skirtos naudoti Irane.

Valstybių narių kompetentingos institucijos neišduoda leidimo šio parinktys ir dvejetainiai variantai kontrastuoja 2 dalyje nurodytiems sandoriams, jeigu jos turi pagrįstų priežasčių nustatyti, kad toks veiksmas prisidėtų prie vienos iš šių veiklos rūšių: a       Irano veiklos, susijusios su sodrinimu, perdirbimu arba sunkiuoju vandeniu; b       Irano vykdomo branduolinių ginklų siuntimo į taikinį sistemų kūrimo; arba c       Irano investuoti į laiko patikrintą eterį, susijusios su kitomis sritimis, dėl kurių TATENA išreiškė nuogąstavimus arba jų klausimus nurodė kaip dar neišspręstus, vykdymo.

Paryžiaus konvencijos dėl cheminio ginklo kūrimo, gamybos, kaupimo ir investuoti į laiko patikrintą eterį uždraudimo bei jo sunaikinimo šalys, įsipareigojimus Iranui tiekiamoms, perduodamoms ar pateikiamoms Irane naudoti prekėms. Valstybių narių kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali suteikti leidimą sandoriui, susijusiam su prekėmis ir technologijomis, nurodytomis 2 straipsnio 1 dalyje, arba pagalbą ar tarpininkavimo paslaugas, nurodytas 5 straipsnio 1 dalyje, jeigu: a       prekės, technologijos, pagalba ar tarpininkavimo paslaugos yra skirtos maisto, žemės ūkio, investuoti į laiko patikrintą eterį ar kitiems humanitariniams tikslams; ir b       kai sandoris susijęs su prekėmis arba technologijomis, nurodytomis Branduolinių tiekėjų grupės ar Raketų technologijų kontrolės režimo sąrašuose, Sankcijų komitetas iš anksto bei kiekvienu konkrečiu atveju nusprendė, kad sandoriu tikrai nebus prisidėta prie technologijų, kuriomis remiama Irano veikla, susijusi su didesne branduolinių ginklų platinimo rizika, ar prie branduolinių ginklų siuntimo į taikinį sistemų kūrimo.

Atitinkama valstybė narė praneša kitoms valstybėms narėms investuoti į laiko patikrintą eterį Komisijai apie ketinimą suteikti leidimą bent prieš dešimt darbo dienų iki leidimo suteikimo.

Draudžiama tiesiogiai arba netiesiogiai parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti VI priede nurodytą svarbiausią įrangą arba technologijas Irano asmenims, subjektams ar įstaigoms, arba jeigu jos skirtos naudoti Irane. Į VI priedą įtraukiama svarbiausia įranga ir technologijos, skirtos šiems naftos ir dujų pramonės pagrindiniams sektoriams Irane: a       žalios naftos ir gamtinių dujų žvalgymas; b       žalios naftos ir gamtinių dujų gavyba; c       perdirbimas; d       gamtinių dujų skystinimas.

Į VI priedą taip pat įtraukiama svarbiausia įranga ir technologijos, skirtos Irano naftos chemijos pramonei. Žalia nafta ir naftos produktai yra IV priede išvardyti produktai.

Draudžiama iš Irano tiesiogiai arba netiesiogiai pirkti, importuoti arba transportuoti naftos chemijos produktus, išvardytus V priede, neatsižvelgiant į tai, ar atitinkami objektai yra Irano ar kitokios kilmės. Draudžiama teikti tiesioginę ar netiesioginę finansavimo ar finansinę pagalbą, taip pat investuoti į laiko patikrintą eterį ir perdraudimo paslaugas, išskyrus civilinės investuoti į laiko patikrintą eterį draudimą ir atsakomybės už žalą aplinkai draudimui, susijusias su 1 dalyje nurodytomis prekėmis.

Į VII priedą įtraukiamas auksas, taurieji metalai ir deimantai, kuriems taikomi šio straipsnio 1 dalyje nurodyti draudimai.

Radijo „Laisvoji banga“ eteryje - verslo aktualijų laida su Aurelija Simutis

III skyrius Tam tikrų įmonių finansavimo apribojimai 17 investuoti į laiko patikrintą eterį a       suteikti finansinę paskolą ar kreditą Irano asmenims, subjektams ar įstaigoms, nurodytiems 2 dalyje; b       įsigyti arba padidinti kapitalo dalį Irano asmenyse, subjektuose ar įstaigose, nurodytuose 2 dalyje; c       steigti bendras įmones su Irano asmenimis, subjektais ar įstaigomis, nurodytais 2 dalyje; 2. Tik 2 dalies b punkte vartojamų terminų apibrėžtys: a       žalios naftos ir gamtinių dujų žvalgymas apima žalios naftos ir gamtinių dujų išteklių žvalgymą, išgavimą ir valdymą taip pat geologinių paslaugų teikimą tokių išteklių atžvilgiu; b       žalios naftos ir gamtinių dujų gavyba apima didmeninio dujų perdavimo paslaugas siekiant vykdyti tranzitą ar pristatymą į tiesiogiai tarpusavyje sujungtus vamzdynus; c       perdirbimas — kuro apdorojimas, kondicionavimas ar paruošimas galutiniam pardavimui.

akcijų opcionų internetiniai seminarai

Draudžiama užmegzti bendradarbiavimą su Irano asmeniu, subjektu ar įstaiga, dalyvaujančiais gamtinių dujų perdavimo veikloje, kaip nurodyta 3 dalies b punkte. Investicijoms 17 straipsnio 1 dalyje nurodytų sandorių pagalba į Irano asmenį, subjektą ar įstaigą, gaminančią III priede išvardytas prekes arba technologijas, reikalingas atitinkamos valstybės narės kompetentingos institucijos leidimas.

Valstybių narių kompetentingos institucijos neišduoda leidimo šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems sandoriams, jeigu jos turi pagrįstų priežasčių nustatyti, kad toks veiksmas prisidėtų prie vienos iš šių veiklos rūšių: a       Irano veiklos, susijusios su sodrinimu, perdirbimu arba sunkiuoju vandeniu; b       Irano vykdomo branduolinių ginklų siuntimo į taikinį sistemų kūrimo; arba c       Irano veiklos, susijusios su kitomis sritimis, dėl kurių TATENA išreiškė nuogąstavimus arba jų klausimus nurodė kaip dar neišspręstus, vykdymo.

IV skyrius Lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas 23 straipsnis 1. Atsižvelgiant į įpareigojimą įšaldyti IRISL ir IRISL nuosavybės teise priklausančių ar kontroliuojamų nurodytų investuoti į laiko patikrintą eterį lėšas ir ekonominius išteklius draudžiama valstybių narių uostuose pakrauti į IRISL ar tokiems subjektams priklausančius ar jų nuomojamus laivus ar iš jų iškrauti krovinius.

Įpareigojimas įšaldyti IRISL ir IRISL nuosavybės teise priklausančių ar kontroliuojamų nurodytų subjektų lėšas ir ekonominius išteklius nereiškia, kad reikia konfiskuoti arba sulaikyti šiems subjektams nuosavybės teise priklausančius laivus arba jų gabenamus krovinius, jei tokie kroviniai priklauso trečiosioms šalims, arba sulaikyti jų įdarbintą įgulą.

Kalbant apie fizinius asmenis, tokia informacija gali apimti vardą ir pavardę, įskaitant slapyvardžius, gimimo datą ir vietą, pilietybę, paso ir tapatybės kortelės numerius, lytį, adresą jei žinomaspareigas arba profesiją.

Gerbiamasis skaitytojau,

Kalbant apie juridinius asmenis, subjektus ir įstaigas, tokia informacija gali apimti pavadinimus, registracijos vietą ir datą, registracijos numerį ir veiklos vietą.

Kalbant apie oro transporto ir laivybos bendroves, į I ir II priedus taip pat įtraukiama informacija jei turimakuri būtina siekiant nustatyti kiekvieną laivą ar orlaivį, priklausantį į sąrašą įtrauktai bendrovei, pavyzdžiui, pirminis registracijos numeris arba pavadinimas.

Investavimas į auksą

Į I ir II prieduose taip pat nurodoma įtraukimo į sąrašą data. Atitinkama valstybė narė praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai apie visus leidimus, suteiktus laikantis šio straipsnio 1 dalies. Nukrypdamos nuo 23 straipsnio, valstybių narių kompetentingos institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti investuoti į laiko patikrintą eterį tam tikromis lėšomis arba ekonominiais ištekliais, jeigu jos nustatė, kad lėšos arba ekonominiai ištekliai reikalingi ypatingosioms išlaidoms arba mokėjimams už prekes, kurios perkamos lengvojo vandens reaktoriui Irane, kurio statybos pradėtos iki m.

Nukrypdamos nuo 23 straipsnio 2 ir 3 dalių ir iki m. Finansų arba kredito įstaigos apie tokias operacijas nedelsdamos praneša kompetentingoms institucijoms. Šis straipsnis negali būti aiškinamas kaip leidimas atlikti 31 straipsnyje nurodytus lėšų pervedimus.

kriptovaliutų piniginių knygelė kiek internetas uždirba žmonėms

V skyrius Lėšų pervedimo ir finansinių paslaugų apribojimai 31 straipsnis 1. Irano asmenų, subjektų ar įstaigų vykdomi ar šiems asmenims, subjektams ar įstaigoms skirti lėšų pervedimai tvarkomi taip: a       pervedimai vykdant su maisto produktais, sveikatos priežiūra, medicinos įranga susijusius sandorius arba humanitariniais tikslais atliekami be išankstinio leidimo.

Kiek Jums Reikia Investuoti Į Cryptocurrency

Jei suma viršija 10 EUR ar lygiavertę sumą kita valiuta, apie pervedimą iš anksto pranešama raštu valstybių narių kompetentingoms institucijoms; b       visi kiti pervedimai, kurių suma mažesnė kaip 40 EUR, atliekami be išankstinio leidimo. Jei suma viršija 10 EUR ar lygiavertę sumą kita valiuta, apie pervedimą iš anksto pranešama raštu valstybių narių kompetentingoms institucijoms; c       atliekant visus kitus pervedimus, kurių suma lygi ar didesnė kaip 40 EUR ar lygiavertė suma kita valiuta, būtina gauti valstybių narių kompetentingų institucijų išankstinį leidimą.

Turėčiau investuoti į bitcoin, tai gali būti Investicijos mik Ms dl investicij fond sudarymo momentu yra ne maesnis kaip eur arba ekvivalentika suma kita valiuta.

Kai daugiau nei vienas mokėjimo paslaugų teikėjas veikia kaip tarpininkas, tik pirmasis pervedimą tvarkantis mokėjimo paslaugų teikėjas turi laikytis įsipareigojimo atitinkamai pranešti arba siekti gauti leidimą. Bet kuris pranešimas ar prašymas suteikti leidimą turi būti adresuojamas valstybės narės, kurioje įsisteigęs mokėjimo paslaugų teikėjas, kompetentingoms institucijoms; g       kai su serija susijusių lėšų pervedimų susijęs daugiau nei vienas mokėjimo paslaugų teikėjas, pervedant lėšas Investuoti į laiko patikrintą eterį daroma nuoroda į leidimą, suteiktą atitinkamam mokėjimo paslaugų teikėjui.

Kompetentinga investuoti į laiko patikrintą eterį gali nustatyti mokestį už prašymų suteikti leidimą įvertinimą. Laikoma, kad leidimas suteiktas, jeigu kompetentinga institucija gavo raštišką prašymą suteikti leidimą ir per keturias savaites raštu nepaprieštaravo dėl lėšų pervedimo. Jeigu dėl tebevykstančio tyrimo pareiškiamas prieštaravimas, kompetentinga institucija tai konstatuoja ir nedelsdama praneša apie savo sprendimą.

Kompetentingos institucijos turi galimybę laiku tiesiogiai arba netiesiogiai gauti su finansais, administraciniais reikalais ir įstatymų vykdymu susijusią informaciją, būtiną tyrimui atlikti. Atitinkama valstybė narė praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai apie nepatenkintus prašymus suteikti leidimą.

Šis straipsnis netaikomas, jeigu leidimas suteiktas pagal 24, 25, 26, 27, 28 arba 29 straipsnius. Asmenims, subjektams arba įstaigoms, kurie tik pakeičia popierinius dokumentus elektroniniais duomenimis ir veikia pagal sutartį su kredito arba finansų įstaiga, šis straipsnis netaikomas, jis taip pat netaikomas fiziniams ar juridiniams asmenims, kriptovaliuta kur užsidirbti arba įstaigoms, pateikiantiems kredito arba finansų įstaigai tik pranešimą ar kitas pagalbines pervedant lėšas naudojamas sistemas arba tarpuskaitos ir atsiskaitymo sistemas.

Kredito ir finansų įstaigų filialai ir patronuojamosios įmonės, kurių buveinė yra Irane, ir kurioms taikomas 50 straipsnis, per penkias darbo dienas nuo atitinkamo lėšų pervedimo arba gavimo dienos praneša valstybės narės, kurioje jie įsisteigę, kompetentingai institucijai apie visas pervestas arba gautas lėšas, lėšas pervedusių ir gavusių asmenų vardus ir pavardes arba pavadinimus bei lėšų sumą ir sandorio datą.

Jei turima informacijos, pranešime turi būti nurodytas sandorio pobūdis ir atitinkamais atvejais prekių, su kuriomis susijęs sandoris, pobūdis, ir visų pirma nurodyta, ar prekėms taikomi šio reglamento I, II, III, IV, V, VI arba VII priedai, taip pat, jei jų eksportui būtina pateikti leidimą, nurodytas išduotos licencijos numeris.

Laikydamosi nustatytos keitimosi informacija tvarkos ir į ją atsižvelgdamos, informaciją gavusios kompetentingos institucijos prireikus nedelsdamos perduoda tuos duomenis kitų valstybių narių, kuriose įsisteigusios kitos tokių sandorių šalys, kompetentingoms institucijoms, kad investuoti į laiko patikrintą eterį užkirstas kelias sandoriams, kuriais būtų remiama veikla, susijusi su didesne branduolinių ginklų platinimo rizika, arba branduolinių ginklų siuntimo į taikinį sistemų kūrimas.

Kredito ir finansų įstaigos, vykdydamos veiklą su 2 dalyje investuoti į laiko patikrintą eterį kredito ir finansų įstaigomis ir siekdamos užtikrinti, kad būtų laikomasi šio reglamento nuostatų, budriai stebi: a       nuolat budriai stebi sąskaitų operacijas, visų pirma vykdydamos klientų išsamaus patikrinimo programas; b       reikalauja, kad visi mokėjimo pavedimų informacijos laukeliai, susiję su atitinkamo sandorio iniciatoriumi ir lėšų gavėju, būtų užpildyti; jei tokia informacija nepateikta, atsisako vykdyti sandorį; c       penkerius metus saugo įrašus apie visus sandorius ir pareikalavus juos pateikia nacionalinės valdžios institucijoms; d       jei turi pagrįstų priežasčių įtarti, kad veikla su kredito ir finansų įstaigomis gali būti pažeidžiamos šio reglamento nuostatos, skubiai praneša apie savo įtarimus finansinės žvalgybos padaliniui FŽP arba kitai atitinkamos valstybės narės paskirtai kompetentingai institucijai, nepažeisdamos 5 ir 23 straipsnių.

FŽP arba kita atitinkama kompetentinga institucija veikia kaip nacionalinis centras, priimantis ir analizuojantis pranešimus apie įtartinus sandorius, susijusius su galimais šio reglamento pažeidimais. Pasirinkimo brokeris su demonstracine sąskaita arba kita atitinkama kompetentinga institucija turi tiesioginę ar netiesioginę galimybę laiku pasinaudoti finansine, administracine ar teisėsaugos informacija, reikalinga šiai funkcijai tinkamai vykdyti, įskaitant įtartinų sandorių ataskaitų analizę.

Kredito ir finansų įstaigoms, kurioms taikomas 50 straipsnis, draudžiama: a       atsidaryti naują banko sąskaitą kredito arba finansų įstaigose, kurių buveinė yra Irane, arba 33 straipsnio 2 dalyje nurodytoje kredito arba finansų įstaigoje; b       užmegzti naujus korespondentinės bankininkystės santykius su kredito arba finansų įstaigomis, kurių buveinė yra Irane, arba su 33 straipsnio 2 dalyje nurodyta kredito arba finansų įstaiga; c       atidaryti naują atstovybę Irane arba įsteigti naują filialą ar patronuojamąją įmonę Irane; d       įsteigti naują bendrą įmonę su kredito arba finansų įstaiga, kurios buveinė yra Irane, arba su 33 straipsnio 2 dalyje nurodyta kredito arba finansų įstaiga; 2.

Draudžiama: a       leisti Sąjungoje atidaryti kredito arba finansų įstaigų, kurių buveinė yra Irane, arba 33 straipsnio 2 dalyje nurodytos kredito arba finansų įstaigos filialą ar patronuojamąją įmonę; b       sudaryti susitarimus su kredito arba finansų įstaigomis, kurių buveinė yra Irane, arba jų vardu, arba susitarimus su 33 straipsnio 2 dalyje nurodyta kredito arba finansų įstaiga arba jos vardu, kuriais numatoma Sąjungoje atidaryti uždirbimo internetu pavyzdžiai ar įsteigti filialą arba patronuojamąją įmonę; c       suteikti leidimą pradėti arba vykdyti kredito įstaigos verslo veiklą arba bet kokią kitą verslo veiklą, kuriai investuoti į laiko patikrintą eterį turi būti iš anksto suteiktas leidimas, kredito arba finansų įstaigų, kurių buveinė yra Irane, atstovybėms, filialams ar patronuojamosioms įmonėms, arba 33 straipsnio 2 dalyje nurodytoms kredito arba finansų įstaigoms, jei atstovybė, filialas arba patronuojamoji įmonė iki m.

Investuoti į laiko patikrintą eterį teikti draudimo arba perdraudimo paslaugas, įskaitant draudimo ar perdraudimo paslaugų teikimo organizavimą ar tarpininkavimą: a        Iranui arba jo Vyriausybei ir jo viešosioms įstaigoms, korporacijoms bei agentūroms; b       Irano asmenims, subjektams ar įstaigoms, išskyrus fizinius asmenis; arba kaip užsidirbti pinigų kursui        fiziniams arba juridiniams asmenims, subjektams arba įstaigoms, veikiantiems a arba b investuoti į laiko patikrintą eterį nurodytų juridinių asmenų, subjektų arba įstaigų vardu arba nurodymu; 2.

Taikant 1 dalies c punktą nelaikoma, kad asmenys, subjektai ar įstaigos veikia 1 dalies a ir b punktuose minėtų asmenų, subjektų ar įstaigų nurodymu, kai tie nurodymai teikiami laivo ar orlaivio, laikinai esančių Irano vandenyse ar oro erdvėje, pastatymo, krovimo, iškrovimo ar saugaus vykimo tranzitu tikslais. Šiuo straipsniu draudžiama pratęsti arba atnaujinti susitarimus dėl draudimo arba perdraudimo, sudarytus iki m.

VI skyrius Transporto apribojimai 37 straipsnis 1.

investuoti į laiko patikrintą eterį

Siekiant užkirsti kelią prekių ir technologijų, įtrauktų į Bendrąjį karinės įrangos sąrašą, arba kurias tiekti, parduoti, perduoti, eksportuoti arba importuoti draudžiama šiuo reglamentu, perdavimui, ir kartu laikantis reikalavimo atitinkamos valstybės narės kompetentingoms muitinės institucijoms pateikti informaciją prieš atgabenimą ir išgabenimą, kaip nustatyta atitinkamose nuostatose dėl bendrųjų prekių įvežimo ir išvežimo deklaracijų ir muitinės deklaracijų, nurodytų Reglamente EEB Nr.

Panašūs temos