Cc miškų pasirinkimo galimybės

cc miškų pasirinkimo galimybės

Neteisėtos medienos ruošos priežasčių yra daug, tačiau pagrindinės yra didelė medienos paklausa ir tai, kad taisyklės yra nepakankamai griežtos, kad užkirstų kelią prekybai neteisėtai paruošta mediena. Neteisėta medienos ruoša yra susijusi su didesne problema, kuri apima miškų valdymo aspektus, teisės aktų vykdymą ir korupciją.

Kadangi ši veikla neteisėta, sunku įvertinti jos mastą ir vertę, tačiau remiantis įrodymais galima spręsti, kad tai rimta ir didėjanti problema. Daugelyje šalių neteisėtos medienos ruošos mastas panašus arba net didesnis, palyginti su teisėta medienos ruoša. Europoje neteisėtos medienos ruošos problema taip pat egzistuoja, tačiau jos mastas nėra didelis.

52008PC0644

Neteisėta medienos ruoša yra viena iš svarbiausių miškų naikinimo visame pasaulyje priežasčių, ji daro didžiulę žalą aplinkai.

Dėl miškų naikinimo susidaro apie 20 proc. Be to, dėl neteisėtos medienos ruošos mažėja teisėtos miško pramonės veiklos konkurencingumas eksportuojančiose bei importuojančiose šalyse, o vyriausybės praranda daug pajamų. Neteisėta medienos ruoša kenkia teisinei valstybei ir demokratinio valdymo principams, silpnina tvarią plėtrą daugelyje besivystančių šalių, o iš šios veiklos gaunamos lėšos gali būti skiriamos ginkluotiems konfliktams finansuoti.

Socialinį neteisėtos medienos ruošos poveikį nustatyti yra sunkiau. Vis dėlto buvo užfiksuota rimtų žmogaus teisių pažeidimo atvejų. Europos Sąjunga ir toliau nacionaliniu, regioniniu bei tarptautiniu lygmeniu imasi įgyvendinti ir remia iniciatyvas, kuriomis siekiama užtikrinti šalių įsipareigojimus ir aktyviau spręsti neteisėtos medienos ruošos ir su ja susijusios prekybos problemas. Europos Komisija ir daugelis valstybių narių aktyviai dalyvauja įgyvendinant tokias iniciatyvas, cc miškų pasirinkimo galimybės.

Be to, siekdama aptarti šią problemą, ji dalyvauja dvišalėse bei daugiašalėse diskusijose su trečiosiomis šalimis daugiašaliuose forumuose, pvz. Be to, tebevykstančiose derybose dėl partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimų ir laisvosios prekybos susitarimų Komisija pasinaudoja proga apsvarstyti klausimus, susijusius su miškų išsaugojimu ir darniuoju miškų ūkiu, įskaitant neteisėtą medienos ruošą ir su ja susijusią prekybą.

Komunikate Europos Parlamentui ir Tarybai Europos Komisija pasiūlė ES veiksmų planą dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena angl. Šioje iniciatyvoje aiškiai atsispindi ES Komisijos nario P. Nielsono įsipareigojimas, kurį jis prisiėmė m. Pasaulio aukščiausiojo lygio susitikime darnaus vystymosi klausimais, ir pažanga, padaryta Pasaulio banko inicijuotose regioniniuose cc miškų pasirinkimo galimybės, pirmiausia m. Balyje surengtame aukšto lygio susitikime dėl miškų teisės aktų vykdymo ir miškų valdymo.

ES FLEGT veiksmų plane numatytos įvairios priemonės, pavyzdžiui, parama medieną gaminančioms šalims, daugiašalio bendradarbiavimo plėtojimas banginių finansų tarpininkavimo sąskaita kovoti su neteisėtai paruoštos medienos prekyba, privataus sektoriaus iniciatyvos ir priemonės, galinčios padėti atgrasinti investicijas į neteisėtą medienos ruošą skatinančią veiklą ir prekybą konflikto zonose paruošta mediena.

Taryba m. Iki m. Pirmas toks susitarimas bus parafuotas su Gana rugsėjo mėn. Tačiau atsižvelgiant į bet kurio SPS įgyvendinimo trukmę ir į vengimo jo laikytis bei pinigų plovimo pavojų, vien SPS nepakanka neteisėtos medienos ruošos problemai spręsti.

FLEGT veiksmų plane Komisija taip pat atsižvelgė į tai, kad kai kurios svarbios medieną gaminančios šalys gali nuspręsti su ES nesudaryti FLEGT SPS ir kad dėl lėtesnės daugiašalės pažangos ar jos nebuvimo ES turėtų imtis papildomų priemonių kovai su neteisėta medienos ruoša visame pasaulyje, įskaitant teisės aktus, kuriais siekiama užkirsti kelią neteisėtai paruoštos medienos importui į ES.

Komisija įsipareigojo tokias pasirinktis apsvarstyti, o Europos Parlamentas ir Taryba po to apie šį įsipareigojimą dar kartą priminė oficialiose rezoliucijose[3] ir išvadose[4]. Per tą laikotarpį valstybės narės, Komisija, ekspertų grupės ir nevyriausybinės organizacijos NVO atliko išsamų darbą, kad nustatytų, kuria kryptimi geriausia žengti toliau.

Komisija, atsižvelgdama į šio išsamaus darbo brokerių atranka, m. Šio vertinimo išvados apibendrintai pateikiamos Komisijos pateiktoje viešoje ataskaitoje. Atsižvelgdama į atlikto vertinimo rezultatus Komisija mano, cc miškų pasirinkimo galimybės būtina aktyvinti ES kovos su neteisėta medienos ruoša ir su ja susijusia cc miškų pasirinkimo galimybės politiką.

Kadangi joks suderintas požiūris netaikomas, kelios valstybės narės nurodė, kad jos norėtų imtis nacionalinių priemonių. Tačiau, kaip rodo patirtis, jeigu veiksmų imamasi nacionaliniu lygmeniu, gali iškilti kliūčių laisvam prekių judėjimui ir gali būti iškreipta konkurencija vidaus rinkoje.

Todėl Komisija mano, kad būtini Bendrijos veiksmai. Šiuo tikslu siūloma, kad būtų parengtas reglamentas, kuriuo būtų nustatyti medieną ir medienos produktus Bendrijos rinkai tiekiančių ūkio subjektų įsipareigojimai.

Siūlomu reglamentu neužkertamas kelias Bendrijos veiksmams kovoti su miškų naikinimu bei biologinės įvairovės mažėjimu ir tuo tikslu imtis kitų priemonių, tokių kaip, pavyzdžiui, biomasės tvarumo kriterijų nustatymas. Pastaraisiais metais vis geriau suvokiama, kad visuotiniame anglies cikle miškai atlieka gyvybiškai svarbų vaidmenį — sugeria apie pusę žemės paviršiaus anglies.

Visų pirma vis labiau sutariama, kad jeigu miškų naikinimo problema nebus sprendžiama, paprasčiausiai nebus įmanoma užtikrinti, kad dėl visuotinio atšilimo oro temperatūra, palyginti su ikipramoniniu laikotarpiu, nepakiltų daugiau nei 2°C, arba kad ES kovos su klimato kaita priemonės būtų sėkmingos.

Neteisėta medienos ruoša yra viena iš svarbiausių tiesioginių miškų naikinimo priežasčių; be to, ji kenkia miško valdymui ir darniajam miškų ūkiui, kurie yra gyvybiškai svarbūs siekiant užtikrinti, kad būtų veiksmingos miškų sektoriaus priemonės, kurios turėtų būti parengtos pagal Tarptautinį klimato susitarimą, kuris bus priimtas po m.

cc miškų pasirinkimo galimybės

Be to, dėl mažos cc miškų pasirinkimo galimybės produktų, kurie gaunami vykdant neteisėtą medienos ruošą, savikainos nukenčia Europos medienos ruošos įmonės ir jų darbuotojai. Šiuo pasiūlymu siekiama spręsti šią problemą ir šiam pramonės sektoriui bei jo darbuotojams užtikrinti vienodas veiklos sąlygas. Šio cc miškų pasirinkimo galimybės tikslas atitinka Komisijos strateginius tikslus ir geresnio reglamentavimo principus, ypač siekį sukurti veiksmingas ir efektyvias priemones, užtikrinti aukštą teisinio tikrumo lygį ES, suteikti ūkio subjektams galimybę būti dinamiškesniems smarkiai nepadidinant jų naštos ir taip padėti sustiprinti piliečių pasitikėjimą Bendrija.

Pasiūlyme, kaip ir FLEGT veiksmų plane, dėmesys sutelkiamas tik į teisėtumo klausimą; darnumo klausimas nesvarstomas.

Leiskime paukščiams gyventi – ATMINTINĖS PAUKŠČIŲ PERĖJIMO METU (viskas, ką reikia žinoti)

Tačiau daugelio šalių miškų teisė grindžiama darniojo miškų ūkio principu, todėl teisėtumas nėra visiškai atsietas nuo darnumo. Be to, atsižvelgiant į tai, kad šiuo pasiūlymu siekiama paskatinti geresnį teisės aktų vykdymą ir valdymą, tai būtų svarbus žingsnis siekiant darnumo, visų pirma neteisėtos medienos ruošos paveiktose šalyse.

Šio pasiūlymo tikslai svarstyti atsižvelgiant į m. Komisija pateikė Europos Vadovų Tarybai. Šis pasiūlymas ir visos jo įgyvendinimo priemonės turėtų atitikti šiuos tikslus.

Be to, Komisija atliko pasiūlytų politikos parinkčių poveikio vertinimą, po kurio buvo paskelbta ataskaita. Iš pradžių buvo svarstytos šios keturios pasirinktys: 1 pasirinktis.

kur investuoti pinigus, kaip uždirbti dvejetainių opcionų brokeriai 60

Išplėstas dvišalės strategijos taikymas sudarant FLEGT savanoriškus partnerystės susitarimus Pagal šią pasirinktį Bendrija teiktų pirmenybę SPS grindžiamos politikos įgyvendinimo stiprinimui. Tačiau tokia politika turėtų didelį poveikį tik tuo atveju, jei visos didžiausios gamybos, tranzito ir perdirbimo šalys sudarytų FLEGT SPS arba jei ši politika išsivystytų į daugiašalę iniciatyvą. Iš esmės sutariama, kad pirmasis variantas yra neįgyvendinamas, o cc miškų pasirinkimo galimybės iniciatyva atrodo mažai tikėtina.

Savanoriškų privačiojo sektoriaus priemonių sustiprinimas Cc miškų pasirinkimo galimybės šią cc miškų pasirinkimo galimybės, Bendrija skatintų stiprinti tokias privačiojo sektoriaus priemones kaip elgsenos kodeksus ir miškų sertifikavimo sistemas, pavyzdžiui, jos būtų įtraukiamos į FLEGT SPS, narystė federacijose taptų privaloma ir būtų remiamos tokios priemonės kaip finansinės arba reguliavimo iniciatyvos.

Medienos prekybos federacijos ir institucijos, rengiančios atsakingos pirkimo politikos gaires ir šiuo klausimu konsultuojančios savo narius, priėmė elgsenos kodeksus. Įdiegtos privačios sertifikavimo sistemos, kad būtų nustatyti miškotvarkos standartai ir kad pagal tuos standartus būtų vertinami miškai, produktai ir arba vadybininkai.

Nors šios iniciatyvos turi privalumų, pvz. Pasienio priemonės, kuriomis būtų siekiama užkirsti kelią neteisėtai paruoštos medienos importui Jeigu būtų taikoma ši pasirinktis, pagal Bendrijos teisės aktus būtų neteisėta importuoti neteisėtai paruoštos medienos produktus ir medieną į Bendriją būtų galima įvežti tik įrodžius jos teisėtumą.

Šis draudimas ir reikalavimas būtų taikomi visoms šalims, neatsižvelgiant į prekybos neteisėtai paruošta mediena pavojaus mastą. Atitiktis būtų tikrinama ES pasienyje, remiantis dokumentacija, pagal kurią nustatoma, ar tiekiama mediena paruoša teisėtai.

Pagal šią pasirinktį Cc miškų pasirinkimo galimybės remtųsi prielaida, kad neteisėta medienos ruoša vykdoma tik už ES ribų, todėl svarbiausias vaidmuo kovojant su neteisėta cc miškų pasirinkimo galimybės ruoša tektų prekybos priemonėms. Taikant šią pasirinktį kiltų suderinamumo bitcoin be piniginės PPO reikalavimais dėl kai kurių medienos įmonių diskriminacijos ir proporcingumo problemų.

But how does bitcoin actually work?

Draudimas tiekti neteisėtai paruoštą geriausi brokeriai kaip išsirinkti ES rinkai Pagal šią pasirinktį būtų neteisėta ES rinkai tiekti neteisėtai paruoštą medieną ar produktus, pagamintus iš tokios medienos.

Ši pasirinktis būtų taikoma ir importuojamiems miško produktams, ir paruoštiems ES. Galimos dvi alternatyvos: 4A pasirinktis. Teisės aktai, kuriais draudžiama prekiauti mediena ir cc miškų pasirinkimo galimybės produktais, paruoštais pažeidžiant kilmės šalies įstatymus, ir valdyti juos nuosavybės teise Pagal šią pasirinktį būtų draudžiama ES rinkai tiekti neteisėtai paruoštą medieną.

Teisėtumą įrodyti turėtų už teisės aktų įgyvendinimą atsakingos institucijos, o ūkio subjektai turėtų įrodyti, kad laikosi teisės aktų, tik jei atitinkamai pareikalaujama. Taikant šią pasirinktį daugiausiai dėmesio būtų skiriama didelės rizikos atvejams, todėl operatoriams būtų skatinami apsirūpinti mediena, turinčia pakankamas teisėtumo garantijas. Tačiau ją būtų sudėtinga įgyvendinti, nes būtų cc miškų pasirinkimo galimybės įrodyti neteisėtumą, nes sudėtingos medienos produktų tiekimo grandinės apima kelias šalis ir ūkio subjektus, o Europos teismams tektų priimti sprendimus dėl trečiosiose šalyse padarytų pažeidimų, kuriems taikomi tų šalių teisės aktai.

Be to, nebūtų užtikrintas teisinis tikrumas, be kurio rinka negali tinkamai veikti. Ši pasirinktis yra artima m.

Portable Document Format (PDF)

Teisės aktai, kuriais reikalaujama, kad rinkai būtų tiekiama tik teisėtai paruošta mediena ir medienos produktai Pagal šią pasirinktį užsiimti medienos ir medienos produktų prekyba Bendrijoje būtų galima tik ūkio subjektui įrodžius jų teisėtumą.

Siekiant užtikrinti teisės aktų vykdymą, teisėtumas turėtų būti patvirtintas su kiekviena siunta pateikiant raštiškus dokumentus — taip būtų sukurta sudėtinga, brangi ir prekybą trikdanti sistema. Iš dalies ši pasirinktis būtų grindžiama principu, panašiu į tą, kuris būtų taikomas pagal 3 pasirinktį; ūkio subjektai privalėtų dokumentais patvirtinti kiekvienos medienos ir medienos produktų, kuriuos jie tiekia ES rinkai, siuntos teisėtumą, nepaisant jų kilmės.

Kaip įrodymai priežiūros tikslais turėtų būti pateikiami teisėtumą įrodantys dokumentai, pateiktini pareikalavus arba sistemiškai. Įvertinus pirmiau nurodytas keturias pasirinktis buvo prieita prie išvados, kad visos jos turi esminių trūkumų, dėl kurių jų veiksmingumas gali būti ribotas. Atsižvelgiant į neteisėtos medienos ruošos specifiką būtinas naujas požiūris, kad būtų atsižvelgta į viso medienos sektoriaus struktūrą, užtikrintas sisteminis ūkio subjektų bei klientų elgsenos pokytis, o dėmesys sutelktas į būtinybę sektoriuje diegti sistemas, kurios padėtų užtikrinti, kad neteisėtai paruošta mediena ir cc miškų pasirinkimo galimybės produktai nepatektų cc miškų pasirinkimo galimybės Bendrijos rinką.

vaikinas uždirbo dėl pasirinkimo galimybių

Panašūs temos