Pp dvejetainių variantų scenarijus,

pp dvejetainių variantų scenarijus

Making Europe competitive, cohesive and resilient in the future means investing in its people now: in their education and training, skills, creativity, potential to create businesses and to innovate, and in their health. Europa išgyvena labai svarbų laikotarpį, kai jos svarba ir sėkmė ateinančiais dešimtmečiais bus nulemtos jos gebėjimo išlikti konkurencinga pasaulinėje ekonomikoje ir užtikrinti aukštą užimtumo, švietimo ir mokymo, sveikatos, socialinės įtraukties ir aktyvaus visuomenės dalyvavimo lygį.

Kurdami konkurencingą, darnią ir atsparią ateities Europą turime jau dabar investuoti į žmones: į jų švietimą ir mokymą, įgūdžius, kūrybiškumą, galimybes kurti verslus ir inovacijas ir į jų sveikatą. Furthermore, a number of challenges remain significant.

dvejetainiai brokeriai robotas

Despite improvements, tackling unemployment and persistently high rates of poverty remains a priority throughout the EU. Social and employment issues are a primary concern of European citizens, and an area where more is expected from the Union.

Он услышал едва различимое потрескивание сучьев под осторожной лапой, и вот уже на уровне его живота на него уставились два изумрудных. Он негромко окликнул животное, и чей-то невероятно длинный язык лизнул ему руку.

Additional challenges that the Union faces are related to: Be to, lieka dar nemažai svarbių iššūkių. Nepaisant pažangos nedarbas ir nuolatinis aukštas skurdo lygis lieka prioritetinės problemos visoje ES.

EUR-Lex - PC - EUR-Lex

Europos piliečiams didžiausią rūpestį kelia socialinės ir užimtumo problemos, ir jas sprendžiant iš Sąjungos tikimasi daugiau. Papildomos Sąjungai kylančios problemos yra susijusios su: ·shortfalls in skill levels, ·under-performance in active labour market policy and pp dvejetainių variantų scenarijus systems, ·nepakankamai aktyvia darbo rinkos politika ir nepakankamai veiksminga švietimo sistema; ·challenges arising from new technology such as automation and the related new forms of pp dvejetainių variantų scenarijus, ·naujų technologijų iššūkiais, pvz.

There is a need both for policy initiatives and for targeted supporting actions to address these challenges. Siekiant spręsti šias problemas reikalingos naujos politikos iniciatyvos ir tiksliniai paramos veiksmai. As a response to the call from our citizens to enhance the social dimension of the Union, on 17 November the European Parliament, the Council and the Commission jointly proclaimed the European Pillar of Social Rights. It is now important that the European institutions and the Member States work together to deliver on the principles and rights enshrined in the Pillar.

Atsakydami į piliečių raginimą stiprinti Sąjungos socialinį matmenį m. Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija kartu paskelbė Europos socialinių teisių ramstį.

Skubantiems

Dabar svarbu, kad ES institucijos ir valstybės narės bendradarbiautų siekdamos užtikrinti tuo ramsčiu įtvirtintus principus ir teises. On 2 Maythe Commission adopted a proposal for the next multi-annual financial framework for 1. The proposal reflects the current social and economic context and provides a concrete response to the call from the European public for a more social Europe and for greater investment in people in the European Union.

pp dvejetainių variantų scenarijus tik tikri pinigai internete

Komisija priėmė pasiūlymą dėl kitos daugiametės finansinės programos — m. Pasiūlymas atspindi dabartinę socialinę ir ekonominę padėtį. Jame pateikiamas konkretus atsakas į Europos piliečių raginimą siekti labiau socialiai orientuotos Europos ir daugiau investuoti į žmones Europos Sąjungoje.

The aim of merging the above funds is threefold: Pirmiau minėtų fondų jungimo tikslai yra trys: —To enhance coherence and synergies between complimentary EU instruments which provide important support to people and which aim to improve their standards of living, by developing more integrated approaches to programming and implementation.

This overall proposal provides for a date of application as of 1 January and is presented for a Union of 27 Member States, in line with the notification by the United Kingdom of pp dvejetainių variantų scenarijus intention to withdraw from the European Union and Euratom based on Article 50 of the Treaty on European Union received by the European Council on 29 March Šiame bendrame pasiūlyme nustatyta taikymo pradžios data —  m.

Pasiūlymas teikiamas 27 valstybių narių Sąjungai, atsižvelgiant į  m.

kokios valiutos yra elektroninės piniginės?

Europos Vadovų Tarybos gautą Jungtinės Karalystės pranešimą dėl jos ketinimo išstoti iš Europos Sąjungos ir Euratomo remiantis Europos Sąjungos sutarties 50 straipsniu. JT tvaraus augimo tikslai 2 ir didėjančios konvergencijos.

As such, the pp dvejetainių variantų scenarijus rules on management, programming, monitoring, auditing, etc. Daugumai kitų fondų, kuriems taikomas pasidalijamasis valdymas, bus taikomos tos pačios valdymo, programavimo, stebėsenos, audito ir kt. For the Health strand, an adequate governance structure will provide strategic guidelines and technical opinions on measures to support and implement the strand. It will also help in coordinating complementary support lines of the research, digital market, regional and cohesion funds, and others.

Atitinkama sveikatos dalies valdymo struktūra leis parengti jos rėmimo ir įgyvendinimo strategines gaires ir technines priemones. Tai taip pat padės koordinuoti papildomą paramą iš mokslinių tyrimų, skaitmeninės rinkos, regioninių ir sanglaudos fondų bei kitų šaltinių. The contribution of this programme to the achievement of this overall target will be tracked through an EU climate marker pp dvejetainių variantų scenarijus at an appropriate level of disaggregation, including the use of more precise methodologies where these are available.

The Commission will continue to present the information annually in terms of commitment appropriations in the context of the annual draft budget.

Komisijos pasiūlyme dėl — m. Daugiametės finansinės programos nustatytas platesnio užmojo bendras klimato aspekto integravimo į visas ES programas tikslas — klimato politikos tikslams pasiekti skirti 25 proc.

ES išlaidų. Šios programos indėlis siekiant minėto bendro tikslo bus stebimas tinkamu suskirstymo lygmeniu pasitelkus ES klimato rodiklių sistemą, įskaitant tikslesnių metodikų, jei tokių yra, taikymą. Rengiant metinio biudžeto projektą, Komisija toliau kasmet teiks informaciją apie įsipareigojimų asignavimus.

To support the full utilisation of the potential of the programme to contribute to climate objectives, the Commission will seek to identify relevant actions throughout the programme preparation, implementation, review and evaluation processes.

Kad būtų galima visapusiškai išnaudoti programos potencialą siekiant klimato politikos tikslų, Komisija, rengdama, įgyvendindama, peržiūrėdama ir vertindama programą, sieks nustatyti atitinkamus veiksmus, kurių reikia imtis.

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo SESV IX užimtumasX socialinė politika ir XIV visuomenės sveikata pp dvejetainių variantų scenarijus dalys, ypač 46, —, ir straipsniai sudaro šiame pasiūlyme nustatytų priemonių teisinį pagrindą.

The second strand, implemented under direct and indirect management, covers actions promoting employment and social innovation EaSIbased on Article 3 TFEU. The third strand, implemented under direct management, concerns incentive measures designed to protect and improve human health under Article TFEU.

Pirma dalis, įgyvendinama taikant pasidalijamąjį valdymą, apima buvusį ESF, kuris yra grindžiamas SESV ir straipsniais, ir pagrindinę materialinę pagalbą labiausiai skurstantiems žmonėms, grindžiamą SESV straipsnio 3 dalimi.

Antra dalis, įgyvendinama taikant tiesioginį ir netiesioginį valdymą, apima veiksmus, skatinančius užimtumą ir socialines inovacijas EaSI ir grindžiamus SESV straipsnio 3 dalimi. Trečia dalis, įgyvendinama taikant tiesioginį valdymą, apima paskatas, kuriomis siekiama išvengti apsaugoti ir gerinti žmonių sveikatą pagal SESV straipsnį.

It lays down common provisions, applicable to the three strands, and specific provisions for each strand. Jame įtrauktos bendrosios nuostatos, taikomos visoms trims dalims, ir specialios nuostatos kiekvienai daliai. Additionally, the Commission adopted on 29 May a proposal for a 'Common Provisions' Regulation in order to improve the coordination and harmonise the implementation of support under shared management, with the main aim of simplifying policy delivery.

Siekdama gerinti paramos taikant pasidalijamąjį valdymą koordinavimą ir suderinti jos įgyvendinimą Komisija m. The different Funds in shared management pursue complementary objectives and share the same management mode, pp dvejetainių variantų scenarijus Regulation EU No [Regulation laying down Common Provisions] sets out a series of common general objectives and general principles such as partnership and multi-level governance.

  • Parinktys Prekybos Programinės Įrangos Apžvalgos - Geriausias būdas padaryti bitcoin
  • Как уже известно было Элвину, это означало, что запрашиваемая информация монитору недоступна.

  • Socialinė kryptis - darbas su žmonėmis :: kaimospindulys.lt

That Konsensuso algoritmas also contains the common elements of strategic planning and programming, including provisions on the Partnership Agreement to be concluded with each Member State, and sets out a common approach to the performance orientation of the Funds.

Accordingly, it includes enabling conditions, performance review and arrangements for monitoring, reporting and evaluation. Common provisions are also set out with regard to eligibility rules, and special arrangements are defined pp dvejetainių variantų scenarijus financial instruments, the use of the InvestEU Fund, community-led local development and financial management. Some management and control arrangements are also common to all Funds.

pp dvejetainių variantų scenarijus užsidirbti pinigų internetu naujas 2020 m

Skirtingi fondai, kuriems taikomas pasidalijamasis valdymas, siekia vienas kitą papildančių tikslų, o jų valdymo būdas yra tas pats, todėl Reglamentu ES Nr. Tame reglamente įtraukti bendri strateginio planavimo ir programavimo elementai, įskaitant nuostatas dėl partnerystės sutarčių sudarymo su kiekviena valstybe nare, ir nustatytas bendras požiūris dėl fondų veiklos orientavimo į rezultatus. Taigi jame nustatytos įgaliojimų suteikimo sąlygos, veiklos rezultatų peržiūra ir stebėsenos, ataskaitų teikimo ir vertinimo tvarka.

Kai kurios valdymo ir kontrolės nuostatos taip pat bendrai taikomos visiems fondams. Socialinės ir užimtumo politikos ir visuomenės sveikatos srityse ES turi pasidalijusi kompetenciją su valstybėmis narėmis SESV 4 pp dvejetainių variantų scenarijusturi kompetenciją nustatyti tvarką, kaip koordinuoti savo veiksmus SESV 5 straipsnisarba kompetenciją remti, koordinuoti ar papildyti valstybių narių veiksmus SESV pp dvejetainių variantų scenarijus straipsnis.

dvejetainių opcijų demonstracinės sąskaitos įrašas

Under shared management, the Commission delegates strategic programming and implementation tasks to the EU Member States and regions. It also limits EU action to what is necessary to achieve its objectives as laid down in the Treaties.

Shared management aims to ensure that decisions are taken as closely as possible to the citizen and that EU-level action is justified in light of the possibilities and specificities at national, regional or local level.

Shared management brings Europe closer to its citizens and connects local needs with European objectives. Taikant pasidalijamąjį valdymą Komisija deleguoja strateginio programavimo ir įgyvendinimo uždavinius ES valstybėms narėms ir regionams.

Kaip prekiauti forex for thinkorswim Parinktys prekybos programinės įrangos apžvalgos. Parinktys Jūs negausite jokių premijų.

Pagal to valdymo nuostatas ES veiksmai neviršija to, kas būtina siekiant Sutarčių tikslų. Pasidalijamuoju valdymu siekiama užtikrinti, kad sprendimai būtų priimami kuo arčiau piliečių ir kad ES lygmens veiksmai būtų pagrįsti nacionalinio, regioninio ar vietos lygmens galimybėmis ir ypatumais.

Pasidalijamasis valdymas suartina Europą ir jos piliečius ir vietos poreikius susieja su Europos tikslais 4. Be to, jis skatina jaustis atsakingesniems už ES tikslų įgyvendinimą, nes valstybės narės ir Komisija dalijasi sprendimų priėmimo įgaliojimais ir atsakomybe.

The subsidiarity principle also underpins the two strands under direct and indirect management. The EaSI strand will focus on projects with an innovative dimension in which there is clear EU added value, meaning that EU action is more effective than action taken at national, regional or local level to reach critical mass and reduce administrative burden.

The Health strand recognises the EU dimension of health and complements and supports Member States health policies while respecting their competence pp dvejetainių variantų scenarijus the area, in line with Article TFEU.

EUR-Lex Access to European Union law

Subsidiarumo principu taip pat grindžiamos abi dalys, kurioms taikomas tiesioginis ir netiesioginis valdymas. Pagal EaSI dalį vykdomi veiksmai bus sutelkti į novatoriškus projektus, kurie ES duos aiškios pridėtinę ES vertę, taigi norint pasiekti kritinę paramos gavėjų masę ir sumažinti administracinę naštą ES veiksmai bus efektyvesni negu veiksmai nacionaliniu, regioniniu arba vietos lygmeniu.

Pagal sveikatos dalį pripažįstamas ES sveikatos politikos matmuo ir remiami valstybių narių sveikatos politikos veiksmai kartu pagal SESV straipsnį pripažįstant jų kompetenciją šioje srityje.

Чувствуя голод, он заходил в какое-либо из жилых помещений и заказывал еду. Удивительные машины, о существовании которых он почти не думал, пробуждались к жизни после бесконечно долгой спячки. Хранимые в их памяти образы начинали мерцать, переходя грань действительного мира, управляя организацией вещества. И вот пища, приготовленная шеф-поваром сто миллионов лет назад, вновь становилась реальностью, дабы усладить вкус или просто насытить аппетит.

The principle of proportionality has guided the Commission's proposal because it proposes further simplification in line with the recommendations of the High Level Group on monitoring simplification for beneficiaries of ESI Funds.

The administrative burden on the Union and on the national authorities has been limited to what is necessary for the Commission to exercise its responsibility for implementing the Union budget. Pagal proporcingumo principą šiuo pasiūlymu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti. Komisijos pasiūlymas atitinka proporcingumo principą, kadangi juo siūlomi tolesni supaprastinimai pagal Aukšto lygio ekspertų grupės ESI fondų paramos gavėjams skirto supaprastinimo stebėsenos klausimais rekomendacijas 5.

Pasiūlymas yra proporcingas, nes juo suvienodinamos ir konsoliduojamos taisyklės, sujungiami fondai ir taip mažinama našta suinteresuotosioms šalims.

pp dvejetainių variantų scenarijus

Sąjungai ir nacionalinėms valdžios institucijoms tenkanti administracinė našta ribojama tiek, kiek reikalinga, kad Komisija galėtų įgyvendinti savo įsipareigojimus dėl Sąjungos biudžeto įgyvendinimo. The Fund was effective in reaching a significant number of EU citizens, in particular those most in need of support.

This was because the ESF provided significant financial resources pp dvejetainių variantų scenarijus address pp dvejetainių variantų scenarijus and social challenges in Member States and broadened existing action by supporting policy areas or groups that would not otherwise have received support. Inthe intervention logics of the programmes have become more robust with clearer specific objectives, more standardised indicator definitions and sounder baselines and targets.

ESF ex post vertinimuose 7 ESF investicijos pripažintos pp dvejetainių variantų scenarijus, veiksmingomis ir rezultatyviomis. Fondas aprėpė didelį ES piliečių skaičių, visų pirma tuos, kuriems parama reikalingiausia.

Panašūs temos