Nėra priemokos varianto

Valstybės politikams ir valstybės pareigūnams mokamas priedas už ištarnautus Lietuvos valstybei metus nuo m.

interneto verslo pajamos

Priedą už ištarnautus valstybei metus sudaro 3 procentai valstybės politiko ar valstybės pareigūno pareiginės algos už kiekvienus trejus metus, tačiau priedo dydis neturi viršyti 30 procentų pareiginės algos. Vienkartinė priemoka 1.

nėra priemokos varianto 15 opcionų kainodara

Valstybės pareigūnams metų pabaigoje už viršvalandinį darbą, darbą poilsio ir švenčių dienomis išmokama ne didesnė kaip pareiginės algos dydžio vienkartinė priemoka.

Ji mokama neviršijant valstybės pareigūnų darbo užmokesčiui teisės aktų nustatyta tvarka skirtų lėšų. Jeigu šių lėšų nepakanka, taip pat jei valstybės pareigūnas institucijoje nėra išdirbęs visų metų, priemokos dydis perskaičiuojamas proporcingai esamoms darbo užmokesčio lėšoms arba dirbtam laikui tais metais.

ins brokeris

Institucijų teisės aktuose statutuose, nuostatuosereglamentuojančiuose valstybės pareigūnų darbą, atsižvelgiant nėra priemokos varianto šio straipsnio nuostatas sukonkretinamos šio straipsnio 1 dalyje nurodytų priemokų dydžių nustatymo ir išmokėjimo sąlygos bei tvarka.

Panašūs temos