Galimybė paslaugų sutartyje,

PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES SĄLYGOS – Edulandas

Mokėjimo paslaugos — OPAY teikiamos Klientui tarpininkavimo paslaugos, kurių pagalba Pirkėjams suteikiama galimybė atsiskaityti už Prekes Sutarties Specialioje dalyje nurodytais atsiskaitymo būdais. Galimi atsiskaitymo už Prekes būdai, t. Pervedimas — Pirkėjo mokėjimo nurodymas pervesti pinigus už Prekes iš Pirkėjo sąskaitos pagal Pirkėjo pateiktus bankams duomenis arba Pirkėjas įneša grynuosius pinigus už Prekes bankų skyriuose ir bankas atlieka lėšų pervedimą pagal Pirkėjo pateiktus bankams duomenis.

Grynieji pinigai — Pirkėjas įneša grynuosius pinigus už Prekes OPAY nurodytos trečiosios šalies padaliniuose ir trečioji šalis atlieka lėšų pervedimą pagal Pirkėjo pateiktus jai duomenis. Mokėjimas kortele — Pirkėjo mokėjimo nurodymas pervesti pinigus už Prekes galimybė paslaugų sutartyje sąskaitos pagal Pirkėjo pateiktus, institucijai išleidusiai Mokėjimo kortelę, Pirkėjo ir Mokėjimo kortelės duomenis.

Operacija — tai mokėjimo operacija ir visa su ja susijusi informacija, kai Pirkėjas už Prekes atsiskaito, naudodamasis Mokėjimo paslaugomis.

Ginčo esmė Šalys saistomos m.

Parduotuvė — Kliento interneto tinklalapiai, kuriuose Klientas parduoda Prekes. Pirkėjas — fizinis arba juridinis asmuo, pageidaujantis už Prekes atsiskaityti naudojantis Mokėjimo paslaugomis. Privatus raktas — unikali skaičių kombinacija, kurios pagalba atitinkama Šalis sudaro Skaitmeninį parašą ir identifikuoja save.

Skaitmeninis parašas — duomenų rinkinys, naudojamas Kliento arba OPAY identifikavimui, kuris suformuojamas iš Šalies perduodamų duomenų ir Šalies Privataus rakto, atitinkančio Sutarties priede Nr. Sutartis — ši Mokėjimo paslaugų sutartis, kurią sudaro Bendroji dalis, Specialioji dalis, Techninė specifikacija ir visi galiojantys jų priedai ir papildymai bei papildomi susitarimai kartu su visais pakeitimais, papildymais galimybė paslaugų sutartyje priedais.

Paslaugos pagal sutartį

Užstatas — Kliento sumokėta OPAY Sutarties Specialioje dalyje nurodytomis sąlygomis pinigų suma, siekiant užtikrinti Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų tinkamą vykdymą ir jų laikymąsi.

Viešas raktas — skaičių dvejetainių opcijų perspėjimai, leidžianti Šaliai patikrinti kitos Šalies Skaitmeninį parašą, ir užtikrinanti, kad Skaitmeniniu parašu apsaugoti duomenys nebuvo pakeisti ir duomenis atsiuntė kita Šalis.

įsigijus galimybę įsigyti laikiklį

OPAY turi teisę: patalpinti OPAY priklausančiuose interneto tinklapiuose Nuorodą, kuri leistų Pirkėjams ar kitiems galimybė paslaugų sutartyje patekti į Parduotuvę bei naudoti Kliento, jo prekės ženklo logotipą, pavadinimą, teikdamas Sutartyje nurodytas paslaugas.

Visi dokumentai ir informacija parengiami bei pateikiami Kliento sąskaita. Šiuo ir kitais Sutartyje nurodytais atvejais, nurodytu laikotarpiu Klientas neatleidžiamas nuo Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų tinkamo vykdymo.

Šiame punkte numatytu atveju, OPAY informuos Klientą elektroniniu paštu apie atitinkamos Mokėjimo paslaugos teikimo pradžią arba atsisakymą ją teikti. Nepardavinėti Prekių, kurios neatitinka prekių ar suteiktų paslaugų vertės; sudaryti galimybę Pirkėjams atlikti Operaciją Parduotuvėje ir prašyti iš Pirkėjo tik tos informacijos, kuri reikalinga atsiskaityti naudojantis Mokėjimo paslaugomis ir Prekėms pristatyti ar paslaugoms teikti; parduoti Prekes Pirkėjams ne blogesnėmis sąlygomis kaip ir pirkėjams ar klientams, atsiskaitantiems už Prekes kita mokėjimo galimybė paslaugų sutartyje negu Mokėjimo paslaugomis įskaitant, bet neapsiribojant reikalavimu, kad Parduotuvėje perkamos Prekės tiesiogiai ar netiesiogiai nepabrangtų dėl to, kad atsiskaitoma už Prekes Mokėjimo paslaugomis ar reikalavimu nenustatyti kitokių papildomų apribojimų Pirkėjams atsiskaitantiems Mokėjimo paslaugomisišskyrus atvejus numatytus teisės aktuose.

  • Geriausias kriptovaliutų prekybininkas
  • Mokėjimo paslaugų sutarties bendroji dalis | OPAY
  • Ее отчаяние было слишком очевидным, а когда она метнулась ему навстречу, глаза у нее были -- Ах, Олвин.

  • Paslaugos pagal sutartį | VĮ Registrų centras
  • Kas yra tendencijų kanalas
  • В Эрли он наблюдал, как матери тетешкали на руках своих малышей, и сам испытал эту нежность сильного, нежность защитника по отношению ко всем маленьким и таким беспомощным существам, которая есть альтруистический близнец любви.

Klientas pageidaudamas galimybė paslaugų sutartyje teisės aktuose numatytais atvejais privalo ne mažiau kaip prieš 30 dienų raštu apie tai informuoti OPAY. Jei teisės aktai numato galimybę imti Klientui papildomus mokesčius už atsiskaitymus Mokėjimo paslaugomis, tai papildomas mokestis turi būti įtrauktas į Prekių kainą ir negali būti imamas atskirai; neatlikti veiksmų, kuriais būtų diskriminuojamos Mokėjimo paslaugos kitų atsiskaitymo už Prekes būdų atžvilgiu pvz.

Šis punktas neapriboja galimybės taikyti nuolaidą pagal Mokėjimų įstatymo 9 str.

Klientas įsipareigoja neleisti tretiesiems asmenims Parduotuvėje pardavinėti Prekes, už kurias būtų galima atsiskaityti Mokėjimo paslaugomis, ar kitu būdu suteikti teisę tokiems tretiesiems asmenims naudotis Mokėjimo paslaugomis.

Bet kokiu atveju Klientas įsipareigoja atlyginti visus nuostolius, turėtus OPAY galimybė paslaugų sutartyje Partnerio dėl šiame punkte numatytų Kliento įsipareigojimų nevykdymo; patikrinti ataskaitoje, pateiktoje OPAY savitarnos svetainėje, esančios informacijos teisingumą ir tikslumą, o nustatęs neatitikimus, netikslumus ar radęs kitų klaidų, apie tai nedelsiant informuoti OPAY.

Duomenys saugomi mažiausiai 24 mėnesius nuo atitinkamos Operacijos atlikimo dienos. Mokėjimo kortele atveju: iškart, gavęs Pirkėjo užsakymą ir įvykus Operacijai, Parduotuvėje sukurti ir atvaizduoti užsakymo ir mokėjimo patvirtinimą, elektroniniu būdu galimybė paslaugų sutartyje Pirkėjui, įskaitant galimybę jį gauti elektroniniu paštu ir atsispausdinti.

Patvirtinime turi būti ši informacija: Operacijos data, Prekių aprašymas, Operacijos vertė ir valiuta, OPAY Operacijos numeris, pranešimas apie sėkmingą Operaciją, esminės Prekių pristatymo, grąžinimo sąlygos, Pirkėjo pavadinimas ir adresas, Kliento pavadinimas ir Parduotuvės interneto adresas bei rekomendacija Pirkėjui išsaugoti patvirtinimą.

Jei patvirtinime nurodytas Parduotuvės adresas skiriasi nuo nurodytojo pateikiant užsakymą, Klientas patvirtinime pateikia Parduotuvės, kurioje buvo pateiktas užsakymas, interneto adresą; užtikrinti, kad Kliento ir Pirkėjo sandorio įvykdymo terminas neviršytų 10 dienų nuo užsakymo gavimo dienos.

Klientas turi teisę nustatyti ilgesnį, bet ne daugiau kaip 30 dienų, įvykdymo terminą tik iš anksto apie tai pranešus Galimybė paslaugų sutartyje nereklamuoti ar nepropaguoti savo ar trečiųjų šalių pornografinės medžiagos Parduotuvėje, įskaitant atitinkamo pobūdžio reklamjuosčių talpinimą Parduotuvėje.

Šiame Sutarties punkte nustatyto draudimo pažeidimas laikomas šiurkščiu Sutarties pažeidimu. Klientas turi teisę: sudaryti galimybę atsiskaityti Mokėjimo paslaugomis už naujos veiklos Prekes įskaitant, bet neapsiribojant pageidavimu prekiauti Parduotuvėje kitomis nei Sutartyje numatyta prekėmis ar paslaugomis ar naujoje Parduotuvėje tik Šalims sudarius atitinkamą Sutarties pakeitimą; perleisti pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus tretiesiems asmenims tik turėdamas išankstinį OPAY rašytinį sutikimą.

galimybė paslaugų sutartyje uždirbti studentui internetu

Klientas yra atsakingas už savo darbuotojų veiksmus, vykdant prekybą Parduotuvėje ir vykdant Sutarties nuostatas. OPAY įsipareigoja savitarnos svetainės pagalba atsiųstus pranešimus, pranešimus apie Kliento Operacijas, sudarytas sutartis ir kitas paslaugas, jei ryšio seanso pradžioje buvo nurodytas teisingas Kliento atstovo atpažinimo numeris ir slaptažodis, laikyti Kliento pasirašytais, patvirtintais ir pateiktais OPAY.

ūkininkas uždirba pinigus savo kaime

Klientas įsipareigoja laikyti, kad Klientas tinkamai atpažintas, pripažinti ir laikyti pasirašytais ir patvirtintais savitarnos svetainės pagalba OPAY atsiųstus pranešimus, pranešimus nurodymus ir dokumentus, jei ryšio galimybė paslaugų sutartyje pradžioje buvo nurodytas teisingas Kliento atstovo atpažinimo numeris ir slaptažodis. Klientas raštiškai privalo nedelsdamas informuoti OPAY apie pasikeitusius savo atstovus ar jų duomenis.

Duomenis gavusi Šalis kitos Šalies Skaitmeninio parašo tikrumą galimybė paslaugų sutartyje Viešuoju raktu, o duomenų tvirtinimo specialiu kodu atveju, duomenis gavusi Šalis kitos Šalies parašo galimybė paslaugų sutartyje patikrina įsitikinusi, kad duomenys yra patvirtinti Sutarties 1 priede nurodytu Šalies specialiu kodu. Kiekviena iš Šalių įsipareigoja užtikrinti, kad Šalių Privatūs raktai, specialūs kodai netaptų žinomi tretiesiems asmenims. Iškilus grėsmei, kad Šalies Privatų raktą, specialų kodą galėjo sužinoti arba jis tapo žinomas tretiesiems asmenims, Šalis įsipareigoja nedelsiant el.

Šalis, pažeidusi šiame punkte numatytus įsipareigojimus, atsako už visas dėl to kylančias pasekmes. Kiekviena Šalis ištisą parą privalo užtikrinti savo informacinės sistemos kanalo tarp Šalių galimybė paslaugų sutartyje.

Mokėjimo paslaugų sutarties bendroji dalis

Šalys aiškiai susitaria, kad Sutarties Specialiosios dalies 6. Tuo atveju, jei nepakanka Kliento Operacijų lėšų išskaičiuoti Sutartyje numatytus mokesčius ar kitas pagal Sutartį OPAY priklausančias lėšas, OPAY paruošia ir išsiunčia Klientui Sutartyje nurodytu adresu sąskaitą — faktūrą, galimybė paslaugų sutartyje Klientas binariumo parinktys apmokėti per 5 dienas nuo jos gavimo dienos.

Šalys aiškiai susitaria, kad šiame punkte numatytą Užstatą OPAY išskaičiuoja prieš pervesdamas Klientui Operacijų lėšas į Sąskaitą iš pervedamos sumos, t.

Klientas per 5 dienas privalo sumokėti ir visą Sutarties galiojimo laiką bei Sutarties Specialioje dalyje numatytą dienų skaičių po jos pasibaigimo privalo nuolat būti sumokėjęs OPAY Sutarties Specialioje dalyje numatytą pinigų sumą. Tuo atveju, jei OPAY panaudoja 7.

galimybė paslaugų sutartyje uždirbti lažybas internetu

Pasibaigus Sutarčiai, Užstatas grąžinamas Klientui per protingą terminą praėjus Sutarties Specialioje dalyje numatytam dienų skaičiui. Šalys aiškiai susitaria, kad: nuo Užstato sumokėjimo momento, Užstatas yra laikomas įkeistu OPAY naudai, siekiant užtikrinti Kliento įsipareigojimų Galimybė paslaugų sutartyje pagal šią Sutartį tinkamą vykdymą; OPAY turi teisę panaudoti Užstato sumą savo nuožiūra padengiant bet kokius pradelstus mokėjimus ar OPAY pagal šią Sutartį patirtiems nuostoliams atlyginti; OPAY turi teisę padidinti arba sumažinti Užstato sumą, keisti kitas Sutarties Specialioje dalyje numatytas Užstato sąlygas, atsižvelgdama į pasikeitusias Mokėjimo paslaugų naudojimo apimtis, jų pobūdį: Operacijų sumas, skaičių, vidutinę Operacijos sumą, anuliuotų Operacijų skaičių ir kitas aplinkybes.

OPAY gali atlikti pirmiau minėtus pakeitimus ne daugiau kaip 1 kartą per 3 mėnesius apie tai pranešdamas Klientui ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki jų įsigaliojimo dienos.

Klientas neturi teisės disponuoti jam nepriklausančiomis klaidingai apskaitytomis ar pervestomis lėšomis ir įsipareigoja ne vėliau kaip kitą darbo dieną po pareikalavimo grąžinti į OPAY nurodytą sąskaitą atitinkamą lėšų sumą, jeigu nepakanka Kliento Operacijų lėšų išskaičiuoti klaidingai galimybė paslaugų sutartyje sumas.

Kitų Mokėjimo paslaugų atvejais, OPAY įsipareigoja tarpininkauti Klientui, pageidaujančiam anuliuoti Operaciją ir grąžinti Pirkėjui jo sumokėtas pinigines lėšas tik tuo atveju, jeigu pakanka Kliento Operacijų lėšų išskaičiuoti grąžinamą Pirkėjui sumą, t.

Tokiu atveju Klientas turi anuliuoti Operaciją savitarnos svetainės pagalba ar pateikti OPAY rašytinį prašymą, nurodydamas Operacijos duomenis, anuliavimo priežastį ir Pirkėjo sąskaitos, į kurią grąžinamos galimybė paslaugų sutartyje, numerį Pirkėjo sąskaitos numerio pateikti nebereikia, jei lėšos grąžinamos į tą pačią sąskaitą iš kurios jos buvo gautos.

OPAY negrąžina lėšų Pirkėjui grynaisiais pinigais. OPAY nėra atsakingas už Pirkėjui trečiųjų šalių taikomus mokesčius grąžinant jam lėšas. Kliento pateiktą pretenziją OPAY išnagrinėja ir apie priimtą sprendimą informuoja Klientą per 30 dienų nuo pretenzijos gavimo dienos.

Jei OPAY per šį terminą negali Klientui pateikti galimybė galimybė paslaugų sutartyje sutartyje į pretenziją, informuoja Klientą apie priežastis ir nurodo, kada Klientui bus pateiktas atsakymas.

Lieknėjimo iššūkis su Rūta - 2020 Sausis - 3 treniruotė

Klientas pateikdamas pretenziją turi nurodyti aplinkybes ir dokumentus, kuriais remiantis pateikiama pretenzija. Nepavykus ginčo išspręsti derybų keliu, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose Vilniaus mieste įstatymų nustatyta tvarka. Konfidencialumo įsipareigojimas yra neterminuotas ir lieka galioti 10 metų Sutarčiai pasibaigus. Šalys turi teisę atskleisti konfidencialią informaciją Sutartyje numatytais atvejais tik užtikrinę, kad tretysis asmuo užtikrins atskleidžiamos informacijos konfidencialumą, slaptumą bei jos neatskleis trečiajai šaliai be Šalių sutikimo.

Dėl asmens duomenų tvarkymo Šalys nepasirašo atskiros sutarties, o tarpusavio įsipareigojimus, įskaitant dėl asmens duomenų perdavimo formos ir sąlygų, nustato Sutartis. Jei viena iš Šalių neįvykdo galimybė paslaugų sutartyje netinkamai įvykdo Kaip teisingai išanalizuoti galimybes nustatytus įsipareigojimus, kaltoji Šalis turi atlyginti tiesioginius nuostolius išskyrus Sutartyje numatytus atvejus kitai Šaliai, atsiradusius dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

Šalys susitaria, kad tiesioginiais nuostoliais laikoma įskaitant, bet neapsiribojant baudos, delspinigiai ir kiti mokėjimai, kuriuos Šalis dėl kitos Šalies kaltės sumokėjo Partneriams, Tarptautinių kortelių organizacijoms.

Šalys neturi pareigos galimybė paslaugų sutartyje nuostolių, jeigu šie atsirado dėl ryšių linijų ar elektros tiekimo sutrikimų, atliekamų profilaktikos darbų Šalies informacinėse sistemose, apie kuriuos Sutartyje numatyta tvarka Šalis informavo kitą Šalį. Šalis atlygina nuostolius pagal kitos Šalies raštišką pagrįstą 100 per dieną naudojant dvejetainius opcionus motyvuotą reikalavimą, kuris turi būti pateiktas per 30 dienų nuo nuostolių paaiškėjimo dienos.

Šalys kartu su reikalavimu atlyginti nuostolius galimybė paslaugų tarpininko prekybos centro skirtumai pateikti visus dokumentus, pagrindžiančius Šalių reikalavimo teisę į nuostolių atlyginimą ir jų dydį.

OPAY atsakomybė pagal Sutartį jos galiojimo terminui visais atvejais yra ne didesnė nei visa per paskutinius 12 mėnesių iki pažeidimo padarymo Kliento OPAY sumokėta pagal Sutartį mokesčių suma.

OPAY, įskaitant, bet neapsiribojant, neatlygina Klientui nuostolių ar jų padidėjimo, jei: Klientas pateikė OPAY melagingą, neteisingą ar netikslią informaciją ir tai turėjo įtakos nuostoliams atsirasti ar padidėti; nuostoliai atsirado ar padidėjo dėl Kliento ir jo darbuotojų kaltės; jie atsirado tuo metu, kai OPAY Sutartyje numatytais atvejais ir tvarka buvo visiškai ar dalinai sustabdęs savo prievolių Klientui vykdymą; OPAY Sutartimi prisiimtos prievolės, kurių nevykdymas yra Kliento nuostolių atsiradimo priežastimi, nebuvo vykdomos ar nebuvo tinkamai vykdomos dėl Partnerių ar dėl bet kokių trečiųjų asmenų veiksmų ar neveikimo; jie atsirado dėl valiutos kurso pasikeitimo.

Šalys neterminuotai apsaugo kitą Šalį nuo visų trečiosios šalies pretenzijų dėl jos patentų, autorinių ar kitų intelektinės ar pramoninės nuosavybės teisių pažeidimo, susijusių su Sutartimi, jeigu pretenzijos ar pažeidimai atsirado dėl Šalies veiksmų ar neveikimo.

Šiuo atveju OPAY neturi pareigos informuoti Kliento iš anksto apie atliekamus darbus, o informacinės sistemos trūkumų šalinimo darbus atlikti per kiek įmanoma trumpesnį laiką.

OPAY informacinės sistemos trūkumų šalinimo metu gali būti sustabdomas visų OPAY įsipareigojimų, galimybė paslaugų sutartyje vykdomi informacinės sistemos pagalba, vykdymas. Šalys aiškiai susitaria, kad Sutarties Bendrąją dalį, Techninę specifikaciją, Sutarties priedus OPAY gali vienašališkai keisti, jei apie tokį pakeitimą ne vėliau kaip prieš 60 dienų elektroniniu paštu informavo Klientą.

Specialiosios dalies 5. Šiuo atveju Sutartis bus laikoma pakeista nuo dienos, kurią OPAY pateikė rašytinį sutikimą dėl galimybė paslaugų sutartyje pakeitimo.

Джизирак не просто свято верил в эту стабильность.

Sutartis gali būti keičiama, papildoma tik raštišku šalių susitarimu arba Sutartyje nurodytais būdais. Sutartis gali būti nutraukiama Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių iniciatyva apie Sutarties nutraukimą raštu įspėjus kitą Šalį prieš 30 dienų iki Sutarties nutraukimo dienos. OPAY turi teisę vienašališkai sustabdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymą arba nutraukti Sutartį įspėjus Klientą prieš 1 dieną, jeigu Partneris nutraukia ar sustabdo bendradarbiavimą su Galimybė paslaugų sutartyje, ar galimybė paslaugų sutartyje teikti paslaugas Klientui.

PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES SĄLYGOS – Edulandas

Abi Šalys ne vėliau kaip iki Sutarties nutraukimo dienos privalo atsiskaityti tarpusavyje ir įvykdyti visus kitus Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. Nutraukus Sutartį, Klientas nedelsiant privalo pašalinti visą informaciją susijusią su Mokėjimo paslaugomis Parduotuvėje. Rašytinės formos dokumentais laikomi ir dokumentai, siunčiami telekomunikacijų ar elektroninio ryšio priemonėmis faksu, internetu ir kt.

Šalys privalo nedelsdamos informuoti viena kitą apie pasikeitusius savo kontaktinius duomenis.

Paslaugų mokestis — reiškia Kliento mokėtiną sumą už Specialiose sąlygose nurodytą Paslaugų teikimo laikotarpį. Į šią sumą įskaičiuota tik konkrečių Paslaugų teikimas ir neįskaičiuotas vaiko pervežimas ir kitos, būtinybei esant teikiamos, papildomos paslaugos; Paslaugos — reiškia Paslaugų teikėjo teikiamas vaikų neformalaus ugdymo edukacines ir neformalaus sportinio ugdymo paslaugas būrelius, užsiėmimus ir pan. Jei kitų paslaugų kaina nenurodoma Specialiojoje dalyje, reiškia jos yra kintamos ir pateikiamos Klientui kiekvieną einamąjį mėnesį už praėjusį mėnesį. Specialiosios sąlygos Specialioji dalis — reiškia neatsiejamą Sutarties sudėtinę dalį, kurioje apibrėžiamos Klientui taikomos Paslaugų teikimo sąlygos ir Kliento pasirinkimai; Sutartis — reiškia šią Sutartį, kurią sudaro Paslaugų teikėjas ir Klientas. Sutarties dalykas — Paslaugų teikėjo teikiamos ar organizuojamos Paslaugos, nurodytos Specialiojoje dalyje, šioje Sutartyje nustatyta tvarka, apimtimi ir ribose.

Pranešimas laikomas gautu i jo gavimo dieną, jei pranešimas perduotas žodžiu taip pat telefonu ar įteiktas tiesiogiai, ii artimiausią darbo dieną po jo išsiuntimo dienos, jei pranešimas išsiųstas elektroniniu paštu, OPAY savitarnos svetainės pagalba ar kitomis telekomunikacijų priemonėmis, iii praėjus 5 dienoms siunčiant už Lietuvos Respublikos ribų — 14 galimybė paslaugų sutartyje po jo išsiuntimo dienos paštu.

Klientas patvirtina, kad jis yra tinkamai informuotas ir prisiima galimą konfidencialios informacijos atskleidimo riziką tretiesiems asmenims, kuri gali atsirasti pagal Sutartį siunčiant pranešimus ar bet kokią kitą informaciją el.

  1. Эти люди просто исчезли из истории Диаспара.

  2. Fizinis pratimo pratimas

Jei Bendroje dalyje ir Specialiojoje dalyje yra galimybė paslaugų sutartyje ar prieštaraujančių nuostatų, taikomos Specialiosios dalies nuostatos. Šalys privalo nedelsdamos pateikti viena kitai informaciją apie bet kokias aplinkybes, kurios gali būti svarbios vykdant Sutartį. OPAY pareikalavimu Klientas privalo pateikti šias aplinkybes liudijančius dokumentus, nesvarbu, kad ši informacija perduota viešiesiems registrams, taip pat dokumentus, liudijančius: apie Kliento ar Kliento atstovo parašo pavyzdžio pakeitimą, Kliento bankroto, restruktūrizavimo bylos inicijavimą ir iškėlimą, Kliento likvidavimą, reorganizavimą, pertvarkymą ir pan.

Panašūs temos